អបអរសាទរ បុណ្យឯករាជ្យជាតិខួប៦៩ឆ្នាំ

៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ – ២០២២