សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ ប្រចាំថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២